Selamat Datang Ke Longwan

Akta Perlindungan Data

Terokai komitmen kami untuk melindungi privasi anda dengan pandangan tentang pematuhan kami terhadap Akta Perlindungan Data. Ketahui cara kami mengendalikan dan melindungi maklumat peribadi anda, memastikan ketelusan dan kepercayaan dalam setiap interaksi.

 1. Pengenalan
  Longwan Trading Sdn. Bhd. komited untuk melindungi privasi dan kerahsiaan maklumat peribadi. Polisi Perlindungan Data ini menggariskan amalan kami berkaitan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) Malaysia.
 2. Skop
  Dasar ini terpakai kepada semua pekerja, kontraktor, dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga Longwan Trading Sdn. Bhd. yang mungkin mempunyai akses kepada data peribadi semasa menjalankan tugas mereka.
 3. Pengumpulan Data Peribadi
  Kami hanya akan mengumpul data peribadi yang diperlukan untuk tujuan pengumpulan data. Data peribadi akan diperoleh dengan cara yang sah dan adil, dan individu akan dimaklumkan tentang tujuan pengumpulan data.
 4. Penggunaan Data Peribadi
  Data peribadi hanya akan digunakan untuk tujuan ia dikumpul, dan sebarang penggunaan tambahan akan memerlukan persetujuan individu. Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa data peribadi adalah tepat, terkini, dan relevan.
 5. Pendedahan Data Peribadi
  Kami tidak akan mendedahkan data peribadi kepada pihak ketiga tanpa kebenaran individu tersebut melainkan dikehendaki oleh undang-undang atau untuk tujuan data itu dikumpulkan.
 6. Keselamatan Data Peribadi
  Kami akan melaksanakan langkah keselamatan yang munasabah untuk melindungi data peribadi daripada akses, pendedahan, pengubahan atau pemusnahan tanpa kebenaran.
 7. Akses kepada Data Peribadi
  Individu mempunyai hak untuk meminta akses kepada data peribadi mereka yang dipegang oleh Longwan Trading Sdn. Bhd.. Kami akan membalas permintaan tersebut mengikut keperluan PDPA.
 8. Pengekalan Data Peribadi
  Data peribadi akan disimpan hanya selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan, atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
 9. Aduan dan Pertanyaan
  Sebarang aduan atau pertanyaan mengenai pengendalian data peribadi hendaklah ditujukan kepada Pegawai Perlindungan Data kami di [Maklumat Hubungan].
 10. Semak dan Kemas Kini
  Dasar Perlindungan Data ini akan disemak secara berkala untuk memastikan kaitan dan keberkesanannya yang berterusan.